RESIDENTS’ COMPETITION COMMITTEE

President

  • C. Zidrou
  • I. Delis

Members

Anastasopoulos N.
Dionellis P.
Iliopoulos E.
Iosifidou E.
Samoladas E.
Symeonidis P.
Tsakiri B.
Tsioulas P.

OTEMATH 2023