Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει Προφορικές και Ηλεκτρονικά Αναρτημένες ανακοινώσεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την περίληψη της εργασίας τους ή της έρευνάς τους έως 28/02/2023.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Σημείωση: Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μέσω φαξ ή e-mail χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες προετοιμασίας και υποβολής προκειμένου γίνει «ορθή υποβολή» της περίληψης.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων προς κρίση: 28/02/2023
Ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής/απόρριψης περιλήψεων: 31/03/2023

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης
Για να υποβάλλετε την περίληψη σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια επιλέξετε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων.

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί στην Eλληνική γλώσσα και σε αρχείο word.
• H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την επικοινωνία.
• Μέγεθος: Το περιεχόμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
• Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 11
• Δομή: Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αποτελείται από:
o Εισαγωγή – Σκοπός
o Υλικό/Μέθοδος
o Αποτελέσματα
o Συμπεράσματα
• Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να εμφανίζεται με κεφαλαίους χαρακτήρες και BOLD. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.
• Κέντρα Προέλευσης: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία των κέντρων προέλευσης όλων των συγγραφέων (Τμήμα/Νοσοκομείο/Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα κτλ).
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την αρίθμηση για την αντιστοιχία του κάθε συγγραφέα με το κέντρο προέλευσης του. Κάθε κέντρο προέλευσης θα καταχωρείται μόνο μια φορά (δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάθε συγγραφέα). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας ανήκει σε περισσότερα από ένα κέντρα χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν αριθμούς (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος 1,2)
• Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες, το πρώτο γράμμα του ονόματος και ολόκληρο το επώνυμο (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος). Επίσης είναι υποχρεωτικό να υπογραμμιστεί το όνομα του ιατρού που θα παρουσιάσει την εργασία. Ο αριθμός των συγγραφέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους οκτώ(8).

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το δείγμα υποβολής περίληψης πατώντας εδώ

• Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας σας, ελέγξτε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση αποδοχής της, η περίληψη θα δημοσιευθεί ακριβώς όπως έχει υποβληθεί. Μετά την παραλαβή της περίληψης, σε περίπτωση διόρθωσης, αλλαγής, προσθήκης ή αφαίρεσης, η παρέμβαση στο Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο είναι δυνατή έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των περιλήψεων.
• Παρακαλούμε μην υποβάλλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Αποφύγετε την υποβολή περίληψης εκ νέου προς αντικατάσταση προηγούμενης χωρίς να ενημερώσετε πρώτα το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο.

Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή κατόπιν αξιολογήσεως. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.

Αμέσως μετά την υποβολή της περίληψή σας, θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα, αυτόματο απαντητικό μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την Ορθή Υποβολή της.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου την περίληψη σας καθώς αυτό θα σημαίνει μη ορθή υποβολή της φόρμας και καταγραφή της στη βάση δεδομένων ή να επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο προς διευθέτησή του.

Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση της, στις 28/02/2023 με απαντητική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήθηκε στην Ηλεκτρονική Φόρμα.

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η εργασία στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς για κάθε περίληψη με την παραλαβή της επιστολής αποδοχής.
2. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνουν αποδεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση αναφορικά με την υποβολή της εργασίας σας απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου:

Τηλ.: +30 2310 226250,
Email: hospitality@premium-events.gr
Υπεύθυνη: Βάσω Βουλγαροπούλου

ΟΤΕΜΑΘ 2023

Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση του 9th Masterclass in Arthroplasty Surgery Thessaloniki, που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του Συνεδρίου!

Δείτε την Α’ Ανακοίνωση σε μορφή PDF εδώ.

ΟΤΕΜΑΘ 2023

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
 
“ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ PROF. JURGEN KOEBKE”
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.
 
1) 9/11/2022 – 16:00-18:00
Χειρουργική ανατομία του γόνατος (διαφάνειες) Χειρουργική ανατομία του γόνατος (επίδειξη σε πτώμα)
 
Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης – Τ. Τότλης
 
2) 23/11/2022- 16:00-18:00
Χειρουργικές προσπελάσεις του γόνατος (διαφάνειες)
Χειρουργικές προσπελάσεις του γόνατος (επίδειξη σε πτώμα)
 
Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης – Τ. Τότλης
 
3) 30/11/2022 – 16:00-18:00
Χειρουργική ανατομία του ισχίου (διαφάνειες)
Χειρουργική ανατομία του ισχίου (επίδειξη σε πτώμα)
 
Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης – Τ. Τότλης
 
4) 7/12/2021 – 16:00-18:00
Χειρουργικές προσπελάσεις του ισχίου (διαφάνειες)
Χειρουργικές προσπελάσεις του ισχίου (επίδειξη σε πτώμα)
 
Εκπαιδευτές: Κ. Νάτσης – Ν. Αναστασόπουλος
 
 

Ορθοπαιδική & Ορθοπαιδικοί στην Ελλάδα
Μια διαχρονική εικονογραφημένη εξιστόρηση

Αποτύπωση της εναρκτήριας ομιλίας του 40ού ετήσιου συνεδρίου ΟΤΕΜΑΘ

Θεσσαλονίκη 28.4.2022

Δείτε το εδώ!

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:
  • 1st Course “Advanced fixation concepts of the hand and wrist on fresh frozen cadaveric specimens”, που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Νοεμβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη.
 
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του Καθηγητή Γεωργίου Χαρτοφυλακίδη, άοκνο πρωτεργάτη και θεμελιωτή της Ορθοπαιδικής στη χώρα μας. Το κενό που αφήνει ο αγαπητός δάσκαλος όλων μας είναι δυσαναπλήρωτο.
 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης απευθύνει χαιρετισμό στα μέλη και τους φίλους ενόψει της θητείας του που ξεκίνησε μετά τον τελευταίο συνέδριο της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας, ενεργό μέλος της Ορθοπαιδικής οικογένειας, στοχεύει διαχρονικά στην ενίσχυση της γνώσης και της εμπειρίας των συναδέλφων μας. Κατά τη διάρκεια της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς η Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. θα συνεχίσει και θα ενισχύσει την παράδοση της διαδραστικής εκπαίδευσης.
  • Αρχικά θα αναλάβει το συντονισμό και την προβολή όλων των μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται και διενεργούνται από τις κλινικές στο χώρο ευθύνης μας.
  • Σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής μας δράσης θα αποτελέσουν οι ταξιδιωτικές υποτροφίες ειδικευομένων και νέων ειδικών σε εκπαιδευτικά κέντρα για παρακολούθηση της δράσης τους από 1-5 ημέρες με έξοδα της εταιρείας.
  • Παράλληλα, τα μαθήματα ανατομίας, τα εκπαιδευτικά Σάββατα με ενδιαφέρουσες περιπτώσεις από την καθημερινή κλινική μας πράξη και σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) θα συμπληρώσουν το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
  • Είναι επίσης ιδιαίτερη η χαρά μας για τον επαναπρογραμματισμό κοινής ημερίδας με συνεργάτες μας επιστήμονες, με τους οποίους μοιραζόμαστε την καθημερινή μας προσπάθεια για την θεραπεία των ασθενών μας. Η οικογένεια των φυσικοθεραπευτών δεν θα μπορούσε να μην ήταν η πρώτη που θα εκκινούσε μαζί μας τις διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Η ιστοσελίδα της εταιρείας αναμορφώνεται για να αποτελέσει βήμα διαρκούς ενημέρωσης της δράσης μας αλλά και προβολής των επιστημονικών επιτευγμάτων των μελών μας. Είναι ιδιαίτερη η τιμή που αισθανόμαστε καθώς τα μέλη μας μετέχουν ενεργά σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές Εταιρείες και συμβάλουν στην παραγωγή νέας γνώσης με τις μελέτες τους. Αυτή ακριβώς η γνώση σκοπεύουμε να προβάλλεται διαχρονικά και έγκαιρα από την ιστοσελίδα μας. Τέλος, είναι σημαντική δέσμευση του νέου Δ.Σ. να οργανώσει υποτροφίες σε εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού για τους νέους συναδέλφους μας. Ολοκληρώνοντας το μήνυμα μας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το 41ο Συνέδριό μας (19-22 Απριλίου 2023) φιλοδοξεί να καταγράψει τις τελευταίες εξελίξεις στο επιστημονικό μας πεδίο, αποτελώντας ακόμα μια εκπληκτική ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά και να μοιραστούμε επιτεύγματα και εμπειρίες. Μείνετε συντονισμένοι με την Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης για συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις της νέα ακαδημαϊκής χρονιάς (www.orthotemath.gr). 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Μιχάλης Ιωσηφίδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης
 
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα μας το νέο τεύχος του Περιοδικού “ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” (Τόμος 35 – Τεύχος 3 – Βιβλίο Περιλήψεων).
Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου ότι το Θερινό Σχολείο Μεταβολισμού των Οστών θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 2022, στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο Αstir Egnatia.