Back

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Επωνυμία – Σκοπός

 1. Ο τίτλος της Επιστημονικής Εταιρείας με την επωνυμία “Ορθοπεδική Εταιρεία Μακεδονίας – Θράκης” (Ο.Ε.Μ.Θ.), που ιδρύθηκε το 1980 με έδρα τη Θεσσαλονίκη τροποποιείται σε “Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας – Θράκης” (Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.). Ο τίτλος της Εταιρείας για επιστημονικές επαφές με το εξωτερικό είναι: “Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace”.
 2. Η εταιρεία έχει δική της στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει κυκλοτερώς την επιγραφή “Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας – Θράκης”. Στο εσωτερικό του κύκλου φέρει σχεδιάγραμμα με τον Λευκό Πύργο και το δένδρο της Ορθοπαιδικής και στη βάση τη χρονολογία ιδρύσεως της Εταιρείας,1980.
 3. Η Εταιρεία είναι σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και σκοπός της είναι :

α. Η προαγωγή της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο χώρο της Μακεδονίας και Θράκης με στόχο την καλύτερη περίθαλψη του Ελληνικού λαού.

β. Η συμβολή στη συνεχή επιμόρφωση των Ορθοπαιδικών και στη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων.

γ. Η στενότερη προσωπική και επιστημονική επαφή των Ορθοπαιδικών της Μακεδονίας και Θράκης μεταξύ τους και με τους Ορθοπαιδικούς της υπόλοιπης Ελλάδος και του εξωτερικού.

δ. Η συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες της χώρας και άλλων χωρών.

ε. Η προάσπιση της αξιοπρέπειας του λειτουργήματος με κάθε νόμιμο μέσο.

 1. Η Εταιρεία έχει αυτόνομη επιστημονική δραστηριότητα, η οποία όμως βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με το επιστημονικό έργο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) και των επιστημονικών και εκπαιδευτικών της τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Μέλη-Εταίροι

 1. Η Εταιρεία απαρτίζεται από Τακτικά, Έκτακτα, Ομότιμα και Επίτιμα μέλη.

α. Τακτικά μέλη εκλέγονται γιατροί που ασκούν νομίμως σαν κύρια ειδικότητα την Ορθοπαιδική στο χώρο της Βορείου Ελλάδος. Επίσης, τακτικά μέλη εκλέγονται, σε ποσοστό 20% των ως άνω μελών, γιατροί που ασκούν νομίμως σαν κύρια ειδικότητα την Ορθοπαιδική σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Ελλάδος και στην Κύπρο.

β. Έκτακτα μέλη εκλέγονται γιατροί που ειδικεύονται στην Ορθοπαιδική και Τραυματολογία στο χώρο της Βορείου Ελλάδος.

γ. Ομότιμα μέλη ανακηρύσσονται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τα αποσυρόμενα από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα τακτικά μέλη της Εταιρείας.

δ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, χωρίς την υποβολή αιτήσεως από μέρους τους, διακεκριμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί, μη μέλη της Εταιρείας Ορθοπαιδικοί και γιατροί συναφών ειδικοτήτων. Ο αριθμός των ανακηρυσσομένων νέων επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο ετησίως.

ε. Δεν δύναται να είναι μέλος της Εταιρείας οποιοσδήποτε στερήθηκε με απόφαση Δικαστηρίου του δικαιώματος ελεύθερης ίδρυσης ένωσης προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματά του σαν συνέπεια καταδίκης του ή έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

 1. Τα έκτακτα και τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν αιτήσεως τους.

α. Η αίτηση τους αυτή υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να περιέχει σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα και πρόταση δύο τακτικών μελών της Εταιρείας.

β. Η αίτηση των υποψηφίων διαβιβάζεται από τον Γενικό Γραμματέα στην επιτροπή ελέγχου προσόντων των υποψηφίων μελών, η οποία υποχρεούται εντός μηνός το βραδύτερο να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρότασή της.

γ. Μετά την έγκριση της αιτήσεως, αυτή φέρεται από τον Πρόεδρο στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σαν θέμα για την εκλογή νέων μελών, κατόπιν έγκαιρης κοινοποίησης, σε όλα τα τακτικά μέλη, του καταλόγου των υποψηφίων νέων μελών.

δ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει απευθείας στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή αυτή γίνεται με αίτηση του υποψηφίου που καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 15 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ε. Τα νέα μέλη καλούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας με συστημένη επιστολή για να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους, εντός διμήνου το βραδύτερο.

στ. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με τη σχετική εγγραφή στο μητρώο μελών, το οποίο τηρείται στα γραφεία της Εταιρείας.

 1. α. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του κοινού δικαίου και το καταστατικό της Εταιρείας. Συμμετέχουν σε όλες τις Επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας και στις ψηφοφορίες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις και υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή. Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλες τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β. Τα έκτακτα μέλη συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας και στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή. Κατ’ εξαίρεση, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις να εκλέγονται, για τη θέση του εκπροσώπου των εκτάκτων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

γ. Τα ομότιμα μέλη συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας και στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

δ. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας αλλά όχι και στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή.

 1. Σε κάθε άρθρο του καταστατικού τούτου ως αναφερόμενα μέλη θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν ρυθμίσει τις προς την Εταιρεία οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ταμειακά τακτοποιημένα θεωρούνται εκείνα τα μέλη που μέχρι την έναρξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.
 2. Παύει να είναι μέλος της Εταιρείας ένας Εταίρος :

α. Όταν αποχωρήσει, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του, εκτός εάν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία.

β. Όταν αποβιώσει.

γ. Όταν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για 3 χρόνια και αφού ειδοποιηθεί προς τούτο με συστημένη επιστολή. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

δ. Όταν με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στην επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης, τιμωρηθεί με την ποινή της οριστικής αποβολής, από την ημερομηνία της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Διοίκηση

 1. Όργανα της Εταιρείας είναι :

α. Η Γενική Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 1. α. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκροτείται από τα, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού, ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

β. Η Γενική Συνέλευση, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και εκλέγει τα πρόσωπά που την απαρτίζουν, αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, αποφασίζει για τη τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρείας και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτής, μη υπαγόμενης εις την αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν αναφέρεται στο καταστατικό ή τις διατάξεις του κοινού δικαίου.

γ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν κατά την διάρκεια του συνεδρίου κάθε χρόνο, έκτακτα δε οποτεδήποτε τούτο επιβάλλεται εκ του συμφέροντος της Εταιρείας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες το αργότερο από τη ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση.

δ. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση αυτή είτε δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλείσεως, σε μία τουλάχιστον από τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης με μεγάλη Κυκλοφορία είτε αποστέλλεται στα μέλη 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλείσεως, οπότε μπορεί να μην γίνει δημοσίευση. Σε περίπτωση συγκλείσεως έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες μειώνονται σε 15 και σε 20 ημέρες αντίστοιχα.

ε. Η Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της και φροντίζει για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της.

στ. Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται υποχρεωτικά διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συζητείται και τίθεται προς έγκριση ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προγραμματισμός δράσης του για τον επόμενο χρόνο και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Μετά την διεκπεραίωση των παραπάνω ακολουθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής των οποίων λήγει η θητεία. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής επιτροπή η οποία μαζί με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αποτελούν την εφορευτική επιτροπή, με πρόεδρο και γραμματέα της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας και μετά το τέλος της ψηφοφορίας συντάσσει το πρακτικό της διαλογής των ψήφων, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

ζ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το μισά συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Προς βεβαίωση της απαρτίας τηρείται ίδιος κατάλογος όπου και υπογράφουν τα παραβρισκόμενα μέλη. Βεβαιωθείσης της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση εξακολουθεί να θεωρείται σε απαρτία καθ΄όλη τη διάρκεια της. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι για δεύτερη φορά μέσα σε 10 το πολύ ημέρες και λογίζεται ότι είναι σε απαρτία με οιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών, όχι όμως μικρότερο των 30.

η. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και επί νέας ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Απόφαση επί θέματος εκτός ημερησίας διάταξης είναι άκυρη, εκτός αν πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, τεθεί στο σώμα και εγκριθεί από αυτό η συζήτησή του.

 1. α. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από εννέα μέλη : τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία, δύο συμβούλους από τα τακτικά μέλη και έναν σύμβουλο από τα έκτακτα μέλη που είναι και ο εκπρόσωπός τους. Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται αμισθί. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παραιτηθούν του αξιώματος ή της θέσης τους με αίτηση που υποβάλλεται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής εκτός από αυτήν αυτού που εκλέγεται Β΄ Αντιπρόεδρος που είναι τριετής και αυτής του συμβούλου από τα έκτακτα μέλη (εκπροσώπου των εκτάκτων μελών), που είναι ετήσια. Μετά την συμπλήρωση ενός χρόνου θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρός του αποχωρεί και καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο ήδη εκλεγμένος Α΄ Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Α΄ Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο ήδη εκλεγμένος Β΄ Αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως έχουν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκ νέου στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιούνται κατά τη λήξη της θητείας τους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στις εκλογές που θα ακολουθήσουν την απόφαση έγκρισης από το πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης των τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού, θα γίνει εκλογή και Α΄ Αντιπροέδρου με διετή θητεία που μετά την λήξη της θητείας του ως Προέδρου θα αποχωρήσει και Β΄ Αντιπροέδρου με τριετή θητεία που το επόμενο έτος θα καταλάβει τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου και το μεθεπόμενο έτος τη θέση του Προέδρου.

γ. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , υποβάλλουν αίτηση προς τον Γενικό Γραμματέα ένα μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφούν είτε στην πρώτη θέση για το αξίωμα του Β΄ Αντιπροέδρου είτε στην τελευταία θέση για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων για την κατάληψη της θέσης.

δ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του συμβούλου από τα έκτακτα μέλη (εκπροσώπου των εκτάκτων μελών) έχουν οι ειδικευόμενοι που ειδικεύονται τουλάχιστον επί 2 χρόνια από την έναρξη της κύριας ειδικότητας. Η εκλογή του γίνεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και ψηφίζουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, τακτικά και έκτακτα. Το μέλος αυτό έχει κατ’ εξαίρεση, για το χρόνο της θητείας του, δικαίωμα ψήφου.

 1. α. Η εκλογή Β΄ Αντιπροέδρου και συμβούλου από τα έκτακτα μέλη (εκπροσώπου των εκτάκτων μελών) γίνεται κάθε χρόνο, ενώ η εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται κάθε 2 χρόνια, στη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η εκλογή μπορεί να γίνει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται νομίμως, με αποκλειστικό θέμα την εκλογή μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μόνο από τα παρόντα τακτικά, ή έκτακτα μέλη για τον εκπρόσωπό τους.

γ. Μέσα σε 15 ημέρες, από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του αναλαμβάνοντα την Προεδρία προηγουμένου Α΄ Αντιπροέδρου και με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία εκλέγουν τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία. Επί ισοψηφίας για την κατάληψη ενός αξιώματος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε νέα συνεδρίαση μέσα σε 7 το πολύ ημέρες και επί νέας ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων για την κατάληψη του αξιώματος.

δ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα. Μέχρι τότε συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αρχεία και η περιουσία της εταιρείας παραδίδονται και παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο, που υπογράφεται από το προηγούμενο και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα εκτός των θερινών μηνών, στα Γραφεία της Εταιρείας ή οπουδήποτε κριθεί αυτό πρόσφορο, , μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα με εντολή του Προέδρου και συζητεί και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία. Έκτακτα συνεδριάζει όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή μετά από αίτηση πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συντάσσονται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, είτε το τέλος της συνεδρίασης είτε στην αρχή της αμέσως επόμενης συνεδρίασης.
 4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου. Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας, σε συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Υπογράφει τα εντάλματα για την πληρωμή όλων των δαπανών που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυτών που προέκυψαν από έκτακτες ανάγκες. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει τα έγγραφα που στέλνει η Εταιρεία. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του μέχρι τέλους της θητείας του, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου ο Α΄ Αντιπρόεδρος, μέχρι τη λήξη και της δικής του θητείας.
 5. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και υποκαθιστά σε όλες τις αρμοδιότητες τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει. Τον Α΄ Αντιπρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του μέχρι του τέλους της θητείας του ή καταλάβει τη θέση του Προέδρου σύμφωνα με τη παράγραφο 8 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνει καθήκοντα Α΄ Αντιπροέδρου ο Β΄ Αντιπρόεδρος, μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου.
 6. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και υποκαθιστά σε όλες τις αρμοδιότητες τον Α΄ Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει. Τον Β΄ Αντιπρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Σε περίπτωση που ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του μέχρι τέλους της θητείας του ή καταλάβει τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου σύμφωνα με τα προηγούμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά σε πλήρωση της θέσης με τον πρώτο επιλαχόντα στις τελευταίες εκλογές και εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συνεχίζει τη θητεία του με μειωμένο αριθμό μελών, μέχρι τις επόμενες εκλογές, οπότε και γίνεται εκλογή νέων Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων.
 7. Ο Γενικός Γραμματέας φυλάττει τη σφραγίδα της Εταιρείας, εποπτεύει και ενεργεί την αλληλογραφία της, παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται σε αυτήν και προσυπογράφει τα έγγραφα που στέλνονται από αυτήν καθώς επίσης και τα εντάλματα για την πληρωμή των δαπανών. Με τη βοήθεια και του Αναπληρωτή Γραμματέα τηρεί το πρωτόκολλο, καταχωρεί με αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και φυλάττει τα αρχεία της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των επιστημονικών συγκεντρώσεων και όλων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, και έχει την εποπτεία της τηρήσεως των πρακτικών τους.
 8. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρακτικά κάθε επιστημονικής συνεδρίασης τα οποία υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, βιβλιοθέτηση, συντήρηση και δανεισμό στα μέλη, των επιστημονικών βιβλίων της Εταιρείας. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει. Όταν απουσιάζουν και οι δύο Γραμματείς, αναπληρώνονται αντίστοιχα από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από τον Πρόεδρο.
 9. Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό γραμματέα τα διπλότυπα των δαπανών, εισπράττει απ’ ευθείας επ’ ονόματί του τις εγγραφές, συνδρομές και γενικά κάθε εισφορά προς την Εταιρεία. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και μέσα στον Ιανουάριο, συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό που ελέγχει και εγκρίνει καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί τα χρηματικά κεφάλαια της Εταιρείας κατατεθειμένα σε ειδικό λογαριασμό σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο όνομα της Εταιρείας και του Ταμία. Μπορεί να κρατά στα χέρια του σε μετρητά ποσόν ανάλογο προς τα συνήθη λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας.
 10. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του μέχρι τέλους της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά σε συμπλήρωση της σύνθεσής του με τον πρώτο επιλαχόντα στις τελευταίες εκλογές και εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, , το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τη θητεία του με μειωμένο αριθμό μελών, μέχρι τις επόμενες εκλογές
 11. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής είναι διετής. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται όποιος από τους τρεις πάρει στις εκλογές τις περισσότερους ψήφους. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο μέλη της. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθούν ή βρίσκονται σε αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, θεωρούνται αυτοδικαίως αντικαταστάτες τους οι πρώτοι επιλαχόντες ή οι επόμενοι από τους υποψηφίους στις τελευταίες εκλογές ή εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του ορίζει νέα μέλη από τα αρχαιότερα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, τα νέα μέλη ενημερώνονται με συστημένη επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει κάθε έτος ή όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας και συντάσσει έκθεση την οποία και υποβάλλει ενώπιον των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων κατά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχεται, προκειμένου να γίνει απαλλαγή των μελών του.
 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός μηνός από της αναλήψεως των καθηκόντων του, ορίζει με ετήσια θητεία δυναμένη να παραταθεί, τις παρακάτω επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από δύο ή περισσότερα τακτικά μέλη της Εταιρείας και από ένα τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που προΐσταται της Επιτροπής :

α. Επιτροπή ελέγχου προσόντων των υποψηφίων μελών

β. Συντακτική επιτροπή για την κρίση των εργασιών του Συνεδρίου, καθώς και για την έκδοση του περιοδικού και των πρακτικών του συνεδρίου.

γ. Επιτροπή εκπαίδευσης.

δ. Άλλες επιτροπές, ανάλογα με τις ανάγκες, που προκύπτουν για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

 1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε μέλη : τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έξι από τους διατελέσαντες Προέδρους της Εταιρείας των αμέσως προηγουμένων ετών, κατά σειρά εκ των προσφάτων. Συνέρχεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και προεδρεύει. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν εννέα από τα μέλη του είναι παρόντα. Εγκαλούμενα μέλη του Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα τους κρίνει. Τιμωρεί με έγγραφη επίπληξη, προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος να συμμετέχει σε ορισμένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας ή διαγράφει το μέλος της Εταιρείας που :

α. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

β. Παραβιάζει το καταστατικό ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την δραστηριότητά του προσβάλλει την υπόληψη της Εταιρείας ή έρχεται σε αντίθεση με του σκοπούς της και τις βασικές αρχές της λειτουργίας της.

γ. Του έχει αφαιρεθεί η άδεια ασκήσεως του ιατρικού λειτουργήματος λόγω καταδίκης.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί με συστημένο έγγραφό του τον εγκαλούμενο να δώσει γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για την πράξη του μέσα σε 8 ημέρες. Μετά την προθεσμία αυτή το Πειθαρχικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση της υποθέσεως. Οι ψηφοφορίες, εφόσον ζητηθεί από κάποιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι μυστικές. Όλες οι ποινές κοινοποιούνται με συστημένο έγγραφο στον ενδιαφερόμενο. Επανεξέταση της υποθέσεως γίνεται μετά αίτηση του ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Η ποινή της πρόσκαιρης ή οριστικής διαγραφής πρέπει να επικυρωθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι τότε το μέλος στερείται των δικαιωμάτων του.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Πόροι της Εταιρείας

Α. Πόροι της Εταιρείας είναι :

α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών της Εταιρείας στις οποίες περιλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή του επιστημονικού περιοδικού της.

γ. Οι έκτακτες εισφορές των μελών και το δικαίωμα συμμετοχής στα συνέδρια της Εταιρείας.

δ. Δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο.

ε. Οι συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων της Εταιρείας καθώς και τα έσοδα από τις πωλήσεις των δημοσιευμάτων της Εταιρείας.

στ. Οι τόκοι καταθέσεων και

ζ. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Β. Τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής και των τακτικών συνδρομών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Δραστηριότητες

Η Εταιρεία :

Α. Οργανώνει :

α. Ένα επιστημονικό συνέδριο κάθε χρόνο στη διάρκεια της άνοιξης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις του καλοκαιριού, σε οποιοδήποτε μέρος καλύπτει γεωγραφικά η Εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Επιστημονικές συγκεντρώσεις στα Νοσοκομεία.

γ. Διαλέξεις από Έλληνες ή ξένους ομιλητές πάνω σε ειδικά θέματα της Ορθοπαιδικής.

δ. Πρακτικές ασκήσεις κλπ για την εκπαίδευση των ειδικευομένων.

Β. Εκδίδει επιστημονικό περιοδικό με την ονομασία “ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ” που διέπεται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας και δημοσιεύει εργασίες, διαλέξεις κλπ

Γ. Εκδίδει περιοδικώς ενημερωτικό φυλλάδιο με την ονομασία “ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΤΕΜΑΘ” που δημοσιεύει επίκαιρα και άλλα θέματα του αφορούν τα μέλη της Εταιρείας.

Δ. Επιμελείται επιστημονικών εκδόσεων μέσω των αρμοδίων επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Επιστημονικές συνεδριάσεις

Στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας αναπτύσσονται και συζητούνται επιστημονικά θέματα και πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών. Είναι δημόσιες εκτός εάν, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα παρόντα μέλη σε μία επιστημονική συνεδρίαση με σχετική πλειοψηφία, αποφασίσουν ότι ορισμένη συνεδρίαση θα γίνει κλειστή μόνο για τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας, διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μία φορά τουλάχιστον το μήνα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο και συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι έκτακτες συγκαλούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις πρέπει να στέλνονται στα μέλη 24 ώρες νωρίτερα. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης και τα θέματα που θα ανακοινωθούν. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και μέσω του ημερήσιου τύπου της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

α. Το καταστατικό τούτο μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να τροποποιηθεί χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα έχει την απαιτούμενη απαρτία, με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

β. Η διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση και με την ίδια πλειοψηφία όπως ανωτέρω περιγράφεται.

γ. Μετά την διάλυση της Εταιρείας η υπάρχουσα περιουσία περιέρχεται εις την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. για την καθιέρωση ετησίου επάθλου βράβευσης της καλλίτερης ορθοπαιδικής εργασίας που προέρχεται από το χώρο της Μακεδονίας και Θράκης.

Μπορείτε να βρείτε το Καταστατικό της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. σε μορφή PDF εδώ.